Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường thẳng y = sin x và hai tiếp tuyến của đường cong vẽ tại hai điểm x = 0 và x = π

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường thẳng 

 và hai tiếp tuyến của đường cong vẽ tại hai điểm

 và 

R. Roboctvx71

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta tìm tọa độ của đường cong với các đường thẳng x = 0 v a ˋ x = π . O ( 0 ; 0 ) , A ( π ; 0 ) Phương trình tiếp tuyến với đường cong hai điểm trên là: Tại điểm Tại điểm Ta tìm tọa độ của giao điểm hai đường thẳng trên: Ta có: Ký hiệu diện tích hình phẳng phải tìm là S. Mặt khác, do tính đối xứng nên ta có:

Ta tìm tọa độ của đường cong với các đường thẳng

Phương trình tiếp tuyến với đường cong hai điểm trên là:

  • Tại điểm  x equals 0 colon y equals 1 open parentheses x minus x subscript 0 close parentheses plus y subscript 0 left right double arrow y equals 1 left parenthesis x minus 0 right parenthesis plus sin invisible function application 0 left right double arrow y equals x
  • Tại điểm  x equals pi colon space y equals negative 1 left parenthesis x minus pi right parenthesis plus sin invisible function application pi space left parenthesis d o space open y to the power of straight apostrophe equals cos invisible function application x close parentheses left right double arrow y equals negative x plus pi

Ta tìm tọa độ của giao điểm hai đường thẳng trên: 

open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell y equals x end cell row cell y equals negative x plus pi end cell end table left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x equals pi over 2 end cell row cell y equals pi over 2 end cell end table close close

Ta có: B open parentheses pi over 2 semicolon pi over 2 close parentheses

Ký hiệu diện tích hình phẳng phải tìm là S. Mặt khác, do tính

đối xứng nên ta có:

 S equals 2 integral subscript 0 superscript pi over 2 end superscript   left parenthesis x minus sin invisible function application x right parenthesis d x equals open 2 open parentheses x squared over 2 plus cos invisible function application x close parentheses close vertical bar subscript 0 superscript pi over 2 end superscript equals pi squared over 4 minus 2

 

 

1

Câu hỏi tương tự

T ỉn h đọ̀ d à i c ủ a hai vecto a , b v à g ó c gi û ra hai vecto ( a , b ) trong m ỗ i tri ơ ng h ơ p sau: a / a = ( 4 ; 3 ; 1 ) , b = ( − 1 ; 2 ; 3 ) b / a = ( 2 ; 5 ; 4 ) , b = ( 6 ; 0 ; − 3 ) .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG