Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của các hàm số y = 2 − ∣2 − x ∣ v a ˋ y = ∣ x ∣ 3 ​

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của các hàm số

R. Roboctvx71

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta t ì m ho à nh độ giao đ i ể m c ủ a hai đồ th ị . Mu ố n v ậ y ta gi ả i ph ươ ng tr ì nh Từ hình vẽ ta thấy diện tích hình phẳng cần tìm đó là diện tích tam giác cong ABC, trong đó A ( 2 ; 2 ) , B ( 3 ​ ; 3 ​ ) , C ( 3 ; 1 ) Đường thẳng AB có phương trình y = x ( d o 2 − x ≥ 0 ) Đường thẳng AC có phương trình y = 4 − x (do 2 − x < 0 thì y = 2 − ( x − 2 ) = 4 − x ) Vậy = 2 1 ​ + 3 ln 2 3 ​ ​ + 1 2 1 ​ + 3 ln 3 2 ​ = 2 + 3 ln 3 3 ​ ​ (đvdt)

Ta tìm hoành độ giao đim ca hai đồ th. Mun vy ta gii phương trình

2 minus vertical line 2 minus x vertical line equals fraction numerator 3 over denominator vertical line x vertical line end fraction left right double arrow open square brackets table attributes columnalign left end attributes row cell open curly brackets table row cell 2 minus left parenthesis 2 minus x right parenthesis equals negative 3 over x end cell row cell x less than 0 end cell end table close end cell row cell open curly brackets table row cell 2 minus left parenthesis 2 minus x right parenthesis equals 3 over x end cell row cell 0 less than x less than 2 end cell end table close end cell row cell open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell 2 minus left parenthesis 2 minus x right parenthesis equals 3 over x end cell row cell x greater or equal than 2 end cell end table close end cell end table close left right double arrow open square brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x equals square root of 3 end cell row cell x equals 3 end cell end table close

Từ hình vẽ ta thấy diện tích hình phẳng cần tìm đó là diện tích tam giác cong ABC, trong đó 

Đường thẳng AB có phương trình 

Đường thẳng AC có phương trình 

(do  thì )

Vậy 

S equals stretchy integral subscript square root of 3 end subscript superscript 2     open parentheses x minus 3 over x close parentheses d x plus stretchy integral subscript 2 superscript 3     open parentheses 4 minus x minus 3 over x close parentheses d x equals open open parentheses 1 half x squared minus 3 ln invisible function application x close parentheses close vertical bar subscript square root of 3 end subscript superscript 2 plus open open parentheses 4 x minus x squared over 2 minus 3 ln invisible function application x close parentheses close vertical bar subscript 2 superscript 3

 (đvdt)

 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P):x-y+z+1=0 và đường thẳng d : 2 x − 1 ​ = 1 y ​ = − 1 z + 2 ​ . Xét △ là đường thẳng song song với mặt phẳng (P), đồng thời vuông góc với đường thẳng d. Vectơ n...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG