Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi y = − x 2 + 4 x − 3 , x = 0 , x = 3 và Ox

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi  và Ox

R. Roboctvx92

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Bảng xét dấu S = − ∫ 0 1 ​ ( − x 2 + 4 x − 3 ) d x + ∫ 1 3 ​ ( − x 2 + 4 x − 3 ) d x = − ( − 3 x 3 ​ + 2 x 2 + 3 x ) ∣ ∣ ​ 0 1 ​ + ( − 3 x 3 ​ + 2 x 2 + 3 x ) ∣ ∣ ​ 1 3 ​ = 3 8 ​ Vậy S = 3 8 ​ (đvdt)

Bảng xét dấu

Vậy  (đvdt)

1

Câu hỏi tương tự

Cho n là số nguyên dương khác 0, hãy tính tích phân I = ∫ 0 1 ​ ( 1 − x 2 ) n x d x t h eo n .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG