Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính diện tích hình phẳng ( H ) giới hạn bởi đồ thị ( C ) : y = x 3 và đường thẳng (d): y=x.

Tính diện tích hình phẳng  giới hạn bởi đồ thị : và đường thẳng (d): y=x.

R. Roboctvx77

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương trình hoành độ giao điểm của ( C ) và (d)là x 3 = x ⇔ x = 0 , x = ± 1 - Thấyrằng gốc tọa độ Olà tâm đối xứrg của hình ( H ) suy ra diện tích Scủa hình ( H ) được tính bằng S = 2 ∫ 0 1 ​ ∣ ∣ ​ x 3 − x ∣ ∣ ​ d x = ∫ 0 1 ​ ( x − x 3 ) d x S = 2 ( 2 x 2 ​ − 3 x 3 ​ ) 0 1 ​ = 2 ( 2 1 ​ − 3 1 ​ ) = 3 1 ​ Vậy S = 3 1 ​ ( đ v tt )

Phương trình hoành độ giao điểm của  và (d) là

- Thấy rằng gốc tọa độ O là tâm
đối xứrg của hình suy ra diện tích S của hình được tính bằng

png_qyhyah_2998.PNG (283×275)

1

Câu hỏi tương tự

Tính tích phân I= ∫ 0 3 ​ ma x { x 3 ; 4 x 2 − 3 x } d x

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG