Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi cácđường: y 2 = 2 x v a ˋ y = 2 x − 2

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường:

R. Robo.Ctvx30

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Tọa độ giao điểm của 2 đường là nghiệm của hệ: Vơi x ≥ 0 , ta có: y 2 = 2 x ⇔ y = ± 2 x ​ Từ hình vẽ ta có: S = ∫ 0 1/2 ​ + 3 m u [ 2 x ​ − ( − 2 x ​ )] d x + ∫ 1/2 2 ​ + 3 m u [ 2 x ​ − ( 2 x − 2 )] d x = 2 ∫ 0 1/2 ​ + 3 m u 2 x ​ d x + ∫ 1/2 2 ​ + 3 m u [ 2 x ​ − 2 x + 2 ] d x = 4 9 ​ ​

Tọa độ giao điểm của 2 đường là nghiệm của hệ:
display style open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em rowspacing 4 pt end attributes row cell y to the power of 2 end exponent equals 2 x end cell row cell y equals 2 x minus 2 end cell end table not stretchy left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em rowspacing 4 pt end attributes row cell not stretchy left parenthesis 2 x minus 2 not stretchy right parenthesis to the power of 2 end exponent equals 2 x end cell row cell y equals 2 x minus 2 end cell end table not stretchy left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em rowspacing 4 pt end attributes row cell 2 x to the power of 2 end exponent minus 5 x plus 2 equals 0 end cell row cell y equals 2 x minus 2 end cell end table close close close

display style not stretchy left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em rowspacing 4 pt end attributes row cell open curly brackets table attributes columnspacing 1em rowspacing 4 pt end attributes row cell x equals 2 end cell row cell y equals 2 end cell end table close end cell row cell open curly brackets table attributes columnspacing 1em rowspacing 4 pt end attributes row cell x equals 1 half end cell row cell y equals negative 1 end cell end table close end cell end table close

Vơi , ta có: 

Từ hình vẽ ta có:

1

Câu hỏi tương tự

Cho ba đ i ể m A(3;1;0),B(2;1;-1),C(x;y;-1) . T í nh x v à y để A,B,C th ẳ ng h à ng. T í nh x v à y để l ả tr ọ ng t â m c ủ a tam gi á c ABC.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG