Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi y = x 3 , y = 4 x .

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi .

R. Robo.Ctvx2

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có x 3 = 4 x ⇔ x = − 2 ∨ x = 0 ∨ x = 2 ⇒ S = ∣ ∣ ​ ∫ − 2 0 ​ ( x 3 − 4 x ) d x ∣ ∣ ​ + ∣ ∣ ​ ∫ 0 2 ​ ( x 3 − 4 x ) d x ∣ ∣ ​ = ∣ ∣ ​ ( 4 x 4 ​ − 2 x 2 ) ∣ ∣ ​ − 2 0 ​ ∣ ∣ ​ + ∣ ∣ ​ ( 4 x 4 ​ − 2 x 2 ) ∣ ∣ ​ 0 2 ​ ∣ ∣ ​ = 8 . Vậy S=8 (đvdt).

Ta có

.

Vậy S=8 (đvdt).

1

Câu hỏi tương tự

Cho . T í nh gi á tr ị m để a = b .

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG