Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi y = ∣ ∣ ​ x 2 − 1 ∣ ∣ ​ v a ˋ y = ∣ x ∣ + 5

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi 

R. Roboctvx92

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương trình hoành độ giao điểm ∣ ∣ ​ x 2 − 1 ∣ ∣ ​ = ∣ x ∣ + 5 ⇔ ∣ ∣ ​ t 2 − 1 ∣ ∣ ​ = t + 5 , t = ∣ x ∣ ≥ 0 ⇔ ⎩ ⎨ ⎧ ​ t = ∣ x ∣ ≥ 0 [ t 2 − 1 = t + 5 t 2 − 1 = − t − 5 ​ ​ ⇔ { t = ∣ x ∣ ≥ 0 t = 3 ​ ⇔ x = ± 3 ⇒ S = ∫ − 3 3 ​ ∣ ∣ ​ ∣ ∣ ​ x 2 − 1 ∣ ∣ ​ − ( ∣ x ∣ + 5 ) ∣ ∣ ​ d x = 2 ∫ 0 3 ​ ∣ ∣ ​ ∣ ∣ ​ x 2 − 1 ∣ ∣ ​ − ( x + 5 ) ∣ ∣ ​ d x Bảng xét dấu ⇒ S = 2 ∣ ∣ ​ ∫ 0 1 ​ ( − x 2 − x − 4 ) d x + ∫ 1 3 ​ ( x 2 − x − 6 ) d x ∣ ∣ ​ = 2 ∣ ∣ ​ ( 3 − x 3 ​ − 2 x 2 ​ − 4 x ) 0 1 ​ ∣ ∣ ​ + ( 3 x 3 ​ − 2 x 2 ​ − 6 x ) 1 3 ​ ∣ ∣ ​ ∣ ∣ ​ = 3 73 ​ Vậy S = 3 73 ​ (đvdt)

Phương trình hoành độ giao điểm 

Bảng xét dấu

Vậy  (đvdt)

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình sau: 2 2 x + 1 = 32

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG