Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính diện tích các hình phẳng giới hạn bởi: Đồ thị các hàm số y = 4 − x 2 , y = − x + 2

Tính diện tích các hình phẳng giới hạn bởi:

Đồ thị các hàm số 

R. Robo.Ctvx3

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

PTH Đ G Đ : 4 − x 2 = − x + 2 ⇔ x 2 − x − 2 = 0 ⇔ x = − 1 , x = 2 V ớ i − 1 ≤ x ≤ 2 :: 4 − x 2 ≥ − x + 2 ⇔ x 2 − x − 2 ≥ 0 : Đ u ˊ ng S = ∫ − 1 2 ​ ( 4 − x 2 + x − 2 ) dx = 2 9 ​ ( đ vdt )

1

Câu hỏi tương tự

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi cácđường: y 2 = 2 x v a ˋ y = 2 x − 2

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG