Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

tính diện tích các hình phẳng giới hạn bởiđồ thị hàm số y = 2 x 2 và y = x 4 − 2 x 2 t ro n g mi e ^ ˋ n x ≥ 0

tính diện tích các hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số
và 

R. Roboctvx81

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hoành độgiao điểm của 2 đồ thi là nghiệm của phương trình Khi đó: S ​ = ∫ 0 2 ​ ∣2 x 2 − ( x 4 − 2 x 2 ) ∣ d x = ∫ 0 2 ​ 4 x 2 − x 4 ∣ d x = ∫ 0 2 ​ ( 4 x 2 − x 4 ) d x = ( 3 4 ​ x 3 − 5 1 ​ x 5 ) ∣ 0 2 ​ = 15 64 ​ ​

Hoành độ giao điểm của 2 đồ thi là nghiệm của phương trình
2 x squared equals x to the power of 4 minus 2 x squared not stretchy left right double arrow x to the power of 4 minus 4 x squared equals 0 not stretchy left right double arrow x squared left parenthesis x squared minus 4 right parenthesis equals 0 not stretchy left right double arrow left square bracket table attributes columnalign left left columnspacing 1em end attributes row cell x equals 0 end cell cell x greater than 0 end cell row cell x equals plus-or-minus 2 end cell blank end table not stretchy left right double arrow left square bracket table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell x equals 0 end cell row cell x equals 2 end cell end table.

Khi đó:

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P):x-y+z+1=0 và đường thẳng d : 2 x − 1 ​ = 1 y ​ = − 1 z + 2 ​ . Xét △ là đường thẳng song song với mặt phẳng (P), đồng thời vuông góc với đường thẳng d. Vectơ n...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG