Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính diện tích của miền trong mặt phẳng tọa độ xOy giới hạn bởi đồ thị của hàm só y = x 3 và y = -x 2 .

Tính diện tích của miền trong mặt phẳng tọa độ  xOy giới hạn bởi đồ thị của hàm só y = x3 và y = -x2.

R. Roboctvx63

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Diện tích hình phẳng S = ∫ − 1 0 ​ ( x 3 + x 2 ) d x = ( 4 x 4 ​ + 3 x 3 ​ ) ∣ ∣ ​ − 1 0 ​ = 12 1 ​ ( đ v d t )

Diện tích hình phẳng
S = 

1

Câu hỏi tương tự

Cho (d) ⊥ (d') và chéo nhau. Lấy A cố định ∈ (d) và 2 điểm B, C ∈ (d') sao cho mặt phẳng (B,(d)) ⊥ (C,(d)). Gọi A', B', C' là chân các đường cao chứa △ ABC. Chứng minh rằng: A'B.A'C=const; AB 2 + AC 2...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG