Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

T ỉn h đọ̀ d à i c ủ a hai vecto a , b v à g ó c gi û ra hai vecto ( a , b ) trong m ỗ i tri ơ ng h ơ p sau: a / a = ( 4 ; 3 ; 1 ) , b = ( − 1 ; 2 ; 3 ) b / a = ( 2 ; 5 ; 4 ) , b = ( 6 ; 0 ; − 3 ) .

Tỉnh đọ̀ dài ca hai vecto  và góc giûra hai vecto   trong mi triơng hơp sau:
.

 

R. Roboctvx97

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

4 = ( 4 ; 3 ; 1 ) , b = ( − 1 ; 2 ; 3 ) ∣ = ∣ = 16 + 9 + 1 ​ = 26 ​ ; ∣ b ∣ = 1 + 4 + 9 ​ = 14 ​

 

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho h ì nh h ộ p ABCD⋅ A ' B ' C ' D ' . Biêt A(;0;1),B(2;1;2),D(1;-1;1) , C ' (4;5;-5) . T ì m to ạ độ c á c đỉ nh c ò n l ạ i.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG