Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính các tích phân I = ∫ 0 1 ​ + 3 m u x 2 + 5 x + 6 4 x + 11 ​ d x ; J = ∫ 0 π ​ + 3 m u co s 4 x . d x

Tính các tích phân 

R. Robo.Ctvx30

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

display style I equals integral subscript 0 end subscript superscript 1 end superscript   open parentheses fraction numerator 3 over denominator x plus 2 end fraction plus fraction numerator 1 over denominator x plus 3 end fraction close parentheses d x equals ln invisible function application 9 over 2

display style J equals integral subscript 0 end subscript superscript pi end superscript   open parentheses 3 over 8 plus 1 half cos invisible function application 2 x plus 1 fourth cos invisible function application 4 x close parentheses straight d x equals fraction numerator 3 pi over denominator 8 end fraction

1

Câu hỏi tương tự

Tính ∫ 0 2 π ​ ​ + 3 m u 1 − cos x 4 sin 3 x ​ d x

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG