Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính các tích phân a . I = ∫ − 3 π ​ 3 π ​ ​ cos 2 x xsinx ​ d x b . J = ∫ 0 2 π ​ ​ 1 + cosx x + sinx ​ d x

Tính các tích phân

N. Minh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án: a. Đặt u = x => du = dx dv = cos 2 x sinx ​ dx ⇒ v = cosx 1 ​ dx ⇒ I = cosx x ​ ∣ ∣ ​ − 3 π ​ 3 π ​ ​ − ∫ − 3 π ​ 3 π ​ ​ cosx dx ​ I = 3 4 π ​ − ∫ − 3 π ​ 3 π ​ ​ sin ( x + 2 π ​ ) dx ​ = 3 4 π ​ − ∫ − 3 π ​ 3 π ​ ​ 2 sin ( 2 x ​ + 2 π ​ ) cos ( x + 4 π ​ ) dx ​ = 3 4 π ​ − lntan ∣ ∣ ​ 2 x ​ + 4 π ​ ∣ ∣ ​ ∣ ∣ ​ − 3 π ​ 3 π ​ ​ = 3 4 π ​ − 2 ln ( tan ( 12 5 π ​ ) ) b. Đặt u = x + sinx => du = (1 + cosx)dx dv = 1 + cosx dx ​ ⇒ v = tan 2 x ​ J = ( x + sinx ) tan 2 x ​ ∣ ∣ ​ 0 2 π ​ ​ − ∫ 0 2 π ​ ​ ( 1 + cosx ) 2 x ​ dx = ( x + sinx ) tan 2 x ​ ∣ ∣ ​ 0 2 π ​ ​ − ∫ 0 2 π ​ ​ sinxdx = 2 π ​ + 2

Đáp án:

a. Đặt u = x => du = dx

b. Đặt u = x + sinx => du = (1 + cosx)dx

1

Câu hỏi tương tự

Họ nguyên hàm của hàm số f(x) = x.sinx có dạng:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG