Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính bằng cách hợp lí (nếu có thể):

Tính bằng cách hợp lí (nếu có thể):

begin mathsize 16px style a right parenthesis space left parenthesis negative 17 plus vertical line 91 vertical line thin space right parenthesis minus left parenthesis 91 minus vertical line minus 17 vertical line minus 2011 right parenthesis b right parenthesis space 4 over 7 plus 5 over 6 colon 5 minus 0 comma 375. left parenthesis negative 2 right parenthesis squared space c right parenthesis space left parenthesis fraction numerator negative 7 space over denominator 11 end fraction colon space 5 over 12 plus space fraction numerator negative 4 over denominator 12 end fraction colon 5 over 12 right parenthesis. fraction numerator 2. vertical line minus 5 vertical line over denominator 3 end fraction end style

 

P. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) ( -17 + |91| ) – ( 91 – |-17| – 2011 ) = ( -17 + 91 ) – ( 91 – 17 – 2011 ) = - 17 + 91 – 91 + 17 + 2011 = ( - 17 + 17 ) + (91 – 91 ) + 2011 = 2011

a) ( -17 + |91| ) – ( 91 – |-17| – 2011 ) = ( -17 + 91 ) – ( 91 – 17 – 2011 )

= - 17 + 91 – 91 + 17 + 2011 = ( - 17 + 17 ) + (91 – 91 ) + 2011 = 2011

begin mathsize 16px style b right parenthesis space 4 over 7 plus 5 over 6 colon 5 minus 0 comma 375. left parenthesis negative 2 right parenthesis squared space equals 4 over 7 plus 1 over 6 minus 0 comma 375.4 equals 4 over 7 plus 1 over 6 minus 3 over 2 equals fraction numerator 4.6 over denominator 42 end fraction plus fraction numerator 1.7 over denominator 42 end fraction minus fraction numerator 3.21 over denominator 42 end fraction equals negative 16 over 21 end style

begin mathsize 16px style c right parenthesis space left parenthesis fraction numerator negative 7 space over denominator 11 end fraction colon space 5 over 12 plus space fraction numerator negative 4 over denominator 12 end fraction colon 5 over 12 right parenthesis. fraction numerator 2. vertical line minus 5 vertical line over denominator 3 end fraction equals left parenthesis fraction numerator negative 7 space over denominator 11 end fraction colon space 5 over 12 plus space fraction numerator negative 4 over denominator 12 end fraction colon 5 over 12 right parenthesis. fraction numerator 2.5 over denominator 3 end fraction equals left parenthesis fraction numerator negative 7 space over denominator 11 end fraction plus space fraction numerator negative 4 over denominator 12 end fraction right parenthesis.12 over 5. fraction numerator 2.5 over denominator 3 end fraction equals left parenthesis negative 1 right parenthesis.8 equals negative 8 end style

1

Câu hỏi tương tự

Cho A = {x ∈ N / 24 ⋮ x, 60 ⋮ x và 5 ≤ x ≤ 10}. Viết tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử.

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG