Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D'biết A B = 3 , B B ′ = 4 , B ′ C ′ = 12

Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' biết   

  1. 19

  2. 13

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là B. Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D'là:

Đáp án đúng là B.

Bán kính  mặt cầu ngoại tiếp hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' là: 

1

Câu hỏi tương tự

Cho lăng trụ ABC.A'B'C' có thể tích V. Tính thể tích của khối chóp A'.ABC theo V.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG