Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính A = i + i 2 + i 3 + ... + i 2020

Tính A = i + i2 + i3 + ... +  i2020

  1. 1

  2. 0

  3. 2

  4. -1

R. Roboteacher22

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A = i + i 2 + i 3 + ... + i 2020 là 1 cấp số nhân với u 1 = i và q = i S = u 1 ​ q − 1 q n − 1 ​ ⇒ A = i i − 1 i 2020 − 1 ​ = i i − 1 ( i 2 ) 1010 − 1 ​ = i i − 1 ( − 1 ) 1010 − 1 ​ = i i − 1 0 ​ = 0

A = i + i2 + i3 + ... +  i2020  là 1 cấp số nhân với u1 = i và q = i

⇒ A = 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm giá trị lớn nhất của hàm số f ( x ) = 3 x 3 + 2 ​ − x trên đoạn [0 ; 2].

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG