Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính a. b.

Tính 

a. A equals fraction numerator begin display style 7 over 10 end style plus begin display style 3 over 5 end style over denominator begin display style 7 over 10 end style plus begin display style 1 half end style end fraction 

b. B space equals space fraction numerator 6 minus begin display style fraction numerator 1 over denominator begin display style 1 half end style minus begin display style 1 third end style end fraction end style over denominator 6 plus begin display style fraction numerator 1 over denominator begin display style 1 half end style minus begin display style 1 third end style end fraction end style end fraction 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Rút gọn tử và mẫu của A và B rồi thực hiện chia tử cho mẫu Lời giải chi tiết: a.

Phương pháp giải:

Rút gọn tử và mẫu của A và B rồi thực hiện chia tử cho mẫu

Lời giải chi tiết:

a. A equals fraction numerator begin display style 7 over 10 end style plus begin display style 6 over 10 end style over denominator begin display style 7 over 10 end style plus begin display style 5 over 10 end style end fraction equals fraction numerator begin display style 13 over 10 end style over denominator begin display style 12 over 10 end style end fraction equals 13 over 10 divided by 12 over 10 equals 13 over 10 cross times 10 over 12 equals 13 over 12 b. space B space equals space fraction numerator 6 minus begin display style fraction numerator 1 over denominator begin display style 3 over 6 end style minus begin display style 2 over 6 end style end fraction end style over denominator 6 plus begin display style fraction numerator 1 over denominator begin display style 3 over 6 end style minus begin display style 2 over 6 end style end fraction end style end fraction equals fraction numerator 6 minus begin display style fraction numerator 1 over denominator begin display style 1 over 6 end style end fraction end style over denominator 6 plus begin display style fraction numerator begin display style 1 over 1 end style over denominator 6 end fraction end style end fraction equals fraction numerator 6 minus 6 over denominator 6 plus 6 end fraction equals 0 over 12 equals 0

 

1

Câu hỏi tương tự

Nếux⋮4x⋮4vày⋮6y⋮6thìx+yx+ychia hết cho A. 4 ; B. 6 ; C. 10 ; D. 2 ;

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG