Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính: J = ∫ x 3 ⋅ e x d x

 Tính: 

V. Gia

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt thì Đặt thì Do đó .

 Đặt Error converting from MathML to accessible text. thì Error converting from MathML to accessible text.

Đặt Error converting from MathML to accessible text. thì Error converting from MathML to accessible text.

Do đó Error converting from MathML to accessible text..

1

Câu hỏi tương tự

C h ứ n g minh F ( x ) = ∣ x ∣ − ln ( 1 + ∣ x ∣ ) l a ˋ n gu y e ^ n h a ˋ m c ủ a f ( x ) = 1 + ∣ x ∣ x ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG