Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính : A = 4 6 ⋅ 3 12 + 6 11 1 6 3 ⋅ 3 10 + 120 ⋅ 6 9 ​

Tính :

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

P = ( 2 2 ) 6 ⋅ 3 12 + ( 2 ⋅ 3 ) 11 ( 2 4 ) 3 ⋅ 3 10 + 3 ⋅ 2 ⋅ 5 ⋅ 2 2 ⋅ ( 2 ⋅ 3 ) 9 ​ = 2 12 ⋅ 3 12 + 2 11 ⋅ 3 11 2 12 ⋅ 3 10 + 3 10 ⋅ 2 12 ⋅ 5 ​ = 2 11 ⋅ 3 11 ⋅ ( 2 ⋅ 3 + 1 ) 2 12 ⋅ 3 10 ( 1 + 5 ) ​ = 7 ⋅ 2 11 ⋅ 3 11 6. 2 12 ⋅ 3 10 ​ = 7 4 ​

2

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác A BC , M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MAlấy điểm Esao cho M E=M A. Chứng minh rằng: a) A C=E Bvà A C / / B E b) Gọi Ilà một điểm trên A C ; Klà một điểm trên EBsao cho AI=...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG