Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính: ∫ x ( ln x ) 2 ​ d x

Tính: 

V. Gia

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

∫ x ( ln x ) 2 ​ d x = ∫ ( ln x ) 2 d ( ln x ) = 3 1 ​ ln 3 x + C

1

Câu hỏi tương tự

T ı ˋ m h ọ n gu y e ^ n v a ˋ n g c ủ a : f ( x ) = x 2 + x + 1 x 4 + 2 x 2 + 2 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG