Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính cos 1 2 0 + cos 1 8 0 − 4 cos 1 5 0 cos 2 1 0 cos 2 4 0 .

Tính .

T. Nhã

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đ ặ t S = cos 1 2 0 + cos 1 8 0 − 4 cos 1 5 0 cos 2 1 0 cos 2 4 0 T a c o ˊ : S = cos 1 2 0 + cos 1 8 0 − 2 ( cos 3 6 0 + cos 6 0 ) cos 2 4 0 = cos 1 2 0 + cos 1 8 0 − 2 cos 3 6 0 cos 2 4 0 − 2 cos 2 4 0 cos 6 0 = cos 1 2 0 + cos 1 8 0 − cos 6 0 0 − cos 1 2 0 − cos 3 0 0 − cos 1 8 0 = − cos 6 0 0 − cos 3 0 0 = − 2 1 + 3 ​ ​ .

2

Câu hỏi tương tự

Cho hình hộp chữ nhật OABD.DEFG có O A = a ; OC = b ; C D = c . Gọi I là tâm hình hộp. Biểu thị vectơ B I theo ba vectơ FE , FG , F I

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG