Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính: ∫ x sin 2 x d x

Tính: 

V. Gia

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt u = x , d v = sin 2 x d x = 2 1 ​ ( 1 − cos 2 x ) d x Khi đó d u = d x , v = 2 1 ​ ( x − 2 1 ​ sin 2 x ) = = = ​ ∫ x sin 2 x d x = ∫ u d v = uv − ∫ v d u 2 1 ​ ( x − 2 1 ​ sin 2 x ) x − 2 1 ​ ∫ ( x − 2 1 ​ sin 2 x ) d x 2 1 ​ ( x 2 − 2 x ​ sin 2 x ) − 2 1 ​ ( 2 x 2 ​ + 4 1 ​ cos 2 x ) + C 4 x 2 ​ − 4 x ​ sin 2 x − 8 1 ​ cos 2 x + C ​

Đặt

Khi đó

1

Câu hỏi tương tự

Áp suất không khí P (đo bằng mi-li-met thủy nhân, kí hiệu là mmHg) suy giảm mũ so với độ cao x (đo bằng mét), tức là P giảm theo công thức P= P 0 ​ . e x i .Trong đó P 0 ​ =760 mmHgáp suất ở mực nước ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG