Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính: ∫ x 3 ln ( 2 x ) d x

Tính:

 

 

V. Gia

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt u = ln ( 2 x ) , v ′ = x 3 Khi đó ∫ x 3 ln ( 2 x ) d x = ∫ u d v = uv − ∫ v d u = 4 1 ​ x 4 ln ( 2 x ) − 4 1 ​ ∫ x 3 d x = 4 1 ​ x 4 ln ( 2 x ) − 16 x 4 ​ + C ​

Đặt Khi đó Error converting from MathML to accessible text.

1

Câu hỏi tương tự

C h ứ n g minh F ( x ) = ∣ x ∣ − ln ( 1 + ∣ x ∣ ) l a ˋ n gu y e ^ n h a ˋ m c ủ a f ( x ) = 1 + ∣ x ∣ x ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG