Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính: ∫ [ x 2 + x 3 ​ + e 3 x + 1 ] d x .

Tính:

R. Roboctvx98

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: ∫ [ x 2 + x 3 ​ + e 3 x + 1 ] d x = ∫ x 2 d x + 3 ∫ x 1 ​ d x + ∫ e 3 x + 1 d x = 3 1 ​ x 3 + 3 ln ( ∣ x ∣ ) + 3 1 ​ e 3 x + 1 + C .

Ta có: 

1

Câu hỏi tương tự

Tính giá trị của tích phân I = I = ∫ 1 2 ​ + 3 m u ( 2 x − 1 ) ln x d x

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG