Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính: J = ∫ e x 2 ( cos x + 2 x sin x ) d x

Tính: 

V. Gia

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt u = e x 2 , d v = cos x . Khi đó d u = 2 x e x 2 d x , v = sin x ∫ e x 2 ⋅ cos x d x = e x 2 ⋅ sin x − ∫ 2 x e x 2 ⋅ sin x d x nên J = ∫ e x 2 ( cos x + 2 x sin x ) d x = e x 2 ⋅ sin x + C

Đặt . Khi đó nên

1

Câu hỏi tương tự

T ı ˋ m h ọ n gu y e ^ n h a ˋ m c ủ a f ( x ) = x 3 x 4 + x − 4 + 2 ​ ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG