Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính:

Tính:

A equals fraction numerator left parenthesis 15 , 125 minus 33 colon 8 right parenthesis times 0 , 2 minus 3 1 over 12 colon 2 1 over 18 over denominator open parentheses 4 cubed minus 3 times 4 squared close parentheses colon 16 plus 6 end fraction

R. Roboctvx118

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

= 4 2 ( 4 − 3 ) : 16 + 6 ( 15 , 125 − 4 , 125 ) ⋅ 5 1 ​ − 12 37 ​ : 18 37 ​ ​ = 7 5 11 ​ − 2 3 ​ ​ = 7 10 7 ​ ​ = 10 1 ​

A equals fraction numerator left parenthesis 15 , 125 minus 33 colon 8 right parenthesis times 0 , 2 minus 3 1 over 12 colon 2 1 over 18 over denominator open parentheses 4 cubed minus 3 times 4 squared close parentheses colon 16 plus 6 end fraction

3

Câu hỏi tương tự

Thực hiện phép tính: 8. ( 2 − 1 ​ ) 4

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG