Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính:

Tính:

Đề kiểm tra Toán 6 | Đề thi Toán 6

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) A = 1925 b) Số bị chia gồm 98 tổng, số 1 có mặt ở 98 tổng , số 2 có mặt ở 97 tổng, số 3 có mặt ở 96 tổng, số 4 có mặt ở 96 tổng…, số 97 có mặt ở 2 tổng, số 98 có mặt ở 1 tổng. Do vậy số bị chia bằng 1.98+2.97+3.96+…+98.1 bằng số chia. Vậy B = 1

a) A = 1925

b) Số bị chia gồm 98 tổng, số 1 có mặt ở 98 tổng , số 2 có mặt ở 97 tổng, số 3 có mặt ở 96 tổng, số 4 có mặt ở 96 tổng…, số 97 có mặt ở 2 tổng, số 98 có mặt ở 1 tổng.

Do vậy số bị chia bằng 1.98+2.97+3.96+…+98.1 bằng số chia. Vậy B = 1 

1

Câu hỏi tương tự

Tính. a) 49 + (11 – 25) b) -8 + 5 . (-9) c) 40 – (-7) 2 d) | -15 + 21| – | 4 – 11|

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG