Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính: ∫ ln x d x

Tính: 

V. Gia

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt u = ln x , d v = d x . Khi đó . Ta có: ∫ ln x d x = x ln x − ∫ x . x 1 ​ d x = x ln x − ∫ d x = x ln x − x + C

  Đặt . Khi đó Error converting from MathML to accessible text.. Ta có:

1

Câu hỏi tương tự

Tính: ∫ sin 2 x x ​ d x

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG