Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính: 34 x 2

Tính:

34 x 2

  1. 36

  2. 68

  3. 78

H. Nguyen

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Em đặt tính rồi tính được kết quả như sau:

Em đặt tính rồi tính được kết quả như sau:

89

Câu hỏi tương tự

Em hãy chọn phép tính phù hợp cho bài toán sau: “Cô giáo phát kẹo đều cho 8 bạn, mỗi bạn được 3 cái. Hỏi cô giáo đã phát bao nhiêu cái kẹo?”

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG