Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính 2/ (7. 3 – 3) : (-6)

Tính
2/ (7. 3 – 3) : (-6)
 

R. Roboteacher21

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

(7. 3 – 3) : (-6) =3.(7-1):(-6) =3.6:(-6) =3.(-1) =-3

(7. 3 – 3) : (-6)
=3.(7-1):(-6)
=3.6:(-6)
=3.(-1)
=-3
 

1

Câu hỏi tương tự

Tính giá trị biểu thức sau: C = 4. 2 4 . 3 1 + 2. 8 4 . ( − 27 ) 3 5 ⋅ 4 6 ⋅ 9 4 − 3 9 ⋅ ( − 8 ) 4 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG