Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tính 1/ (-6 – 2). (-6 + 2)

Tính
1/ (-6 – 2). (-6 + 2)
 

R. Roboteacher21

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

(-6 – 2). (-6 + 2) =(-8).(-4) =32

(-6 – 2). (-6 + 2)
=(-8).(-4)
=32
 

1

Câu hỏi tương tự

Tính giá trị biểu thức sau: C = 4. 2 4 . 3 1 + 2. 8 4 . ( − 27 ) 3 5 ⋅ 4 6 ⋅ 9 4 − 3 9 ⋅ ( − 8 ) 4 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG