Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tổng tất cả các số nguyênxxthỏa mãn−2≤x≤2 bằng A. −2 B. −1 C. 0 D. 2

Tổng tất cả các số nguyên xx thỏa mãn −2≤x≤2 bằng

A. −2                                

B. −1

C. 0                                    

D. 2 

  1. -2 

  2. -1 

  3. 0

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp: Liệt kê các số nguyên−2≤x≤2rồi tính tổng của tất cả các số đó. Cách giải: Các số nguyên xthỏa mãn−2≤x≤2 làx∈{−2;−1;0;1;2} Tổng tất cả các số nguyênxxthỏa mãn−2≤x≤2 là : (−2)+(−1)+0+1+2(−2)+(−1)+0+1+2=[(−2)+2]+[(−1)+1]+0=[(−2)+2]+[(−1)+1]+0=0+0+0=0 ĐÁP ÁN C. 0

Phương pháp:

Liệt kê các số nguyên −2≤x≤2 rồi tính tổng của tất cả các số đó.

Cách giải:

Các số nguyên  x thỏa mãn −2≤x≤2 là x∈{−2;−1;0;1;2}

Tổng tất cả các số nguyên xx thỏa mãn −2≤x≤2 là :

(−2)+(−1)+0+1+2(−2)+(−1)+0+1+2 =[(−2)+2]+[(−1)+1]+0=[(−2)+2]+[(−1)+1]+0=0+0+0=0

ĐÁP ÁN C. 0 

 

17

Câu hỏi tương tự

Tìm các số tự nhiên có ba chữ số, biết rằng khi chia số đó cho 8 thì dư 7, chia cho 31 thì dư 28

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG