Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tổng tất cả các nghiệm của phương trình 3 2 x − 2. 3 x + 2 + 27 = 0 bằng

Tổng tất cả các nghiệm của phương trình  bằng

  1. 18

  2. 27

  3. 9

  4. 3

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: 3 2 x − 2. 3 x + 2 + 27 = 0 ⇔ 3 2 x − 18. 3 x + 27 = 0 . Đặt t = 3 x , ( t > 0 ) . Phương trình trở thành: t 2 − 18 t + 27 = 0 Nhận thấy phương trình có hai nghiệm phân biệt t 1 ​ ; t 2 ​ > 0 . Khi đó, t 1 ​ . t 2 ​ = 27 suy ra 3 x 1 ​ . 3 x 2 ​ = 27 ⇔ 3 x 1 ​ + x 2 ​ = 27 ⇔ x 1 ​ + x 2 ​ = 3 .

Ta có: .

Đặt  . Phương trình trở thành: 

Nhận thấy phương trình có hai nghiệm phân biệt  .

Khi đó,   suy ra  .

9

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình { x + m y = 3 m m x + y = 2 m + 1 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG