Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tổng tất cả các nghiệm của phương trình 2 cos 2 x − sin x − 1 cos x ( 1 − 2 sin x ) ​ = 3 ​ trên [ 0 ; 101 ] bằng.

Tổng tất cả các nghiệm của phương trình  trên bằng.

R. Roboteacher73

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D

Đ K colon space 2 cos squared invisible function application x minus 1 minus sin invisible function application x not equal to 0 left right double arrow 2. left parenthesis 1 minus sin squared invisible function application x right parenthesis minus sin invisible function application x minus 1 not equal to 0 left right double arrow 2 sin squared invisible function application x plus sin invisible function application x minus 1 not equal to 0 not stretchy left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell sin invisible function application x not equal to 1 half left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x not equal to straight pi over 6 plus k 2 pi comma space k element of Z end cell row cell x not equal to fraction numerator 5 straight pi over denominator 6 end fraction plus k 2 pi comma space k element of Z end cell end table close end cell row cell sin invisible function application x not equal to negative 1 left right double arrow x not equal to negative straight pi over 2 plus k 2 pi comma space k element of Z end cell end table close P T space left right double arrow fraction numerator cos invisible function application x minus 2 sin invisible function application x cos invisible function application x over denominator 2 cos squared invisible function application x minus 1 minus sin invisible function application x end fraction equals square root of 3 left right double arrow fraction numerator cos invisible function application x minus sin invisible function application 2 x over denominator cos invisible function application 2 x minus sin invisible function application x end fraction equals square root of 3 left right double arrow cos invisible function application x minus sin invisible function application 2 x equals square root of 3 left parenthesis cos invisible function application 2 x minus sin invisible function application x right parenthesis left right double arrow cos invisible function application x plus square root of 3 sin invisible function application x equals sin invisible function application 2 x plus square root of 3 cos invisible function application 2 x left right double arrow 1 half cos invisible function application x plus fraction numerator square root of 3 over denominator 2 end fraction sin invisible function application x equals 1 half sin invisible function application 2 x plus fraction numerator square root of 3 over denominator 2 end fraction cos invisible function application 2 x left right double arrow cos invisible function application open parentheses pi over 3 minus x close parentheses equals cos invisible function application open parentheses pi over 6 minus 2 x close parentheses not stretchy left right double arrow open square brackets table attributes columnspacing 1em end attributes row cell pi over 3 minus x equals pi over 6 minus 2 x plus k 2 pi comma space k element of Z end cell row cell pi over 3 minus x equals negative pi over 6 plus 2 x plus k 2 pi comma space k element of Z end cell end table close not stretchy left right double arrow open square brackets table attributes columnspacing 1em end attributes row cell x equals negative pi over 6 plus k 2 pi comma space k element of Z end cell row cell x equals pi over 6 plus fraction numerator k 2 pi over denominator 3 end fraction comma space k element of Z end cell end table close 0 less-than or slanted equal to x less-than or slanted equal to 101 left right double arrow open square brackets table attributes columnspacing 1em end attributes row cell 0 less-than or slanted equal to negative pi over 6 plus k 2 pi less-than or slanted equal to 101 end cell row cell 0 less-than or slanted equal to pi over 6 plus fraction numerator k 2 pi over denominator 3 end fraction less-than or slanted equal to 101 end cell end table close not stretchy left right double arrow open square brackets table attributes columnspacing 1em end attributes row cell 1 over 12 less-than or slanted equal to k less-than or slanted equal to 16 comma 16 end cell row cell fraction numerator negative 1 over denominator 4 end fraction less-than or slanted equal to k less-than or slanted equal to 47 comma 97 end cell end table close V ì space k element of Z space v à space đ ố i space c h i ế u space đ i ề u space k i ệ n rightwards double arrow T ổ n g space t ấ t space c ả space c á c space n g h i ệ m space c ủ a space p h ư ơ n g space t r ì n h space l à colon space fraction numerator 2018 straight pi over denominator 3 end fraction

Chọn D

1

Câu hỏi tương tự

Gieo ngẫu nhiên một con xúc sắc cân đối và đồng chất một lần. Xác suất để mặt xuất hiện có số chấm chẵn là?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG