Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tổng tất cả các nghiệm của phương trình bằng

Tổng tất cả các nghiệm của phương trình begin mathsize 16px style log subscript 2 left parenthesis 10 left parenthesis square root of 2019 right parenthesis to the power of x minus 2019 to the power of x right parenthesis equals 4 end style bằng

  1. begin mathsize 16px style log subscript 2019 16 end style

  2. begin mathsize 16px style 2 log subscript 2019 16 end style

  3. begin mathsize 16px style log subscript 2019 10 end style

  4. begin mathsize 16px style 2 log subscript 2019 10 end style

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Do đó tổng tất cả các nghiệm bằng

Do đó tổng tất cả các nghiệm bằng

 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tập xác định D của hàm số

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG