Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tổng tất cả các nghiệm của phương trình lo g 2 ​ ( 5 − 2 x ) = 2 − x bằng

Tổng tất cả các nghiệm của phương trình  bằng
 

  1. 3

  2. 1

  3. 2

  4. 0

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C Điều kiện xác định của phương trình là 5 − 2 x > 0 lo g 2 ​ ( 5 − 2 x ) = 2 − x ⇔ 5 − 2 x = 2 2 − x ⇔ 5 − 2 x = 2 x 4 ​ ⇔ 2 2. x − 5. 2 x + 4 = 0 ⇔ [ 2 x = 1 2 x = 4 ​ ⇒ [ x = 0 x = 2 ​ ( t h ỏ a đ i e ^ ˋ u ki ệ n ) . Vậy tổng tất cả các nghiệm của phương trình đã cho bằng 2

Đáp án C

Điều kiện xác định của phương trình là

  
Vậy tổng tất cả các nghiệm của phương trình đã cho bằng 2
 

1

Câu hỏi tương tự

Cho m là một tham số thực và hai tập hợp A = [ 1 − 2 m ; m + 3 ] , B = { x ∈ R ∣ x ≥ 8 − 5 m } .Tất cả các giá trị m để A ∩ B = ∅

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG