Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tổng tất cả các giá trị của tham số m để phương trình 3 x 2 + 2 x + 1 − 2 ∣ x − m ∣ = lo g x 2 + 2 x + 3 ​ ( 2 ∣ x − m ∣ + 2 ) có đúng ba nghiệm phân biệt là

Tổng tất cả các giá trị của tham số m để phương trình  có đúng ba nghiệm phân biệt là
 

  1. 3

  2. -2

  3. -3

  4. 2

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có : Xét f ( t ) = l n ( t ) . 3 t , ∀ t ≥ 2 f ′ ( t ) = t 1 ​ 3 t + ln ( t ) 3 t ln 3 > 0 , ∀ t ≥ 2 Vậy hàm số f ( t ) đồng biến . Điều kiện cần để phương trình có 3 nghiệm là : Th1 : (1) có nghiệm kép ⇒ m = − 2 1 ​ thử lại ta thấy thỏa mãn Th2 : (2) có nghiệm kép ⇒ m = − 2 3 ​ thử lại ta thấy thỏa mãn Th3 : (1)và (2) có nghiệm chung ⇒ x = m .Thế (1)vào ta có m = − 1 Ta có − 2 1 ​ + 2 − 3 ​ + ( − 1 ) = − 3

Ta có :

Xét

Vậy hàm số đồng biến .

Điều kiện cần để phương trình có 3 nghiệm là :

Th1 : (1) có nghiệm kép  thử lại ta thấy thỏa mãn

Th2 : (2) có nghiệm kép  thử lại ta thấy thỏa mãn

Th3 : (1) và (2) có nghiệm chung  .Thế (1) vào ta có

Ta có

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình 5 x . 8 x x − 1 ​ = 500 (1)

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG