Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tổng tất cả các giá trị của tham số m để phương trình 2 1 ​ lo g 2 ​ ∣ x − m ∣ + 1 2 x 2 − 4 x + 6 ​ + x 2 = 2 ( x + ∣ x − m ∣ ) có đúng ba nghiệm phân biệt là

Tổng tất cả các giá trị của tham số m để phương trình  có đúng ba nghiệm phân biệt là

  1. 2

  2. 3

  3. 1

  4. 0

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện: ∣ x − m ∣ + 1 2 x 2 − 4 x + 6 ​ > 0 ⇔ ∀ x ∈ R . Phương trình: 2 1 ​ lo g 2 ​ ∣ x − m ∣ + 1 2 x 2 − 4 x + 6 ​ + x 2 = 2 ( x + ∣ x − m ∣ ) (*) ⇔ lo g 2 ​ ∣ x − m ∣ + 1 2 x 2 − 4 x + 6 ​ + 2 x 2 = 4 ( x + ∣ x − m ∣ ) ⇔ lo g 2 ​ ( 2 x 2 − 4 x + 6 ) − lo g 2 ​ ( ∣ x − m ∣ + 1 ) + 2 x 2 − 4 x = 4 ∣ x − m ∣ ⇔ lo g 2 ​ ( 2 x 2 − 4 x + 6 ) + ( 2 x 2 − 4 x + 6 ) = lo g 2 ​ ( ∣ x − m ∣ + 1 ) + 2 + ( 4 ∣ x − m ∣ + 4 ) ⇔ lo g 2 ​ ( 2 x 2 − 4 x + 6 ) + ( 2 x 2 − 4 x + 6 ) = lo g 2 ​ ( 4 ∣ x − m ∣ + 4 ) + ( 4 ∣ x − m ∣ + 4 ) ( 1 ) Ÿ Xét hàm f ( t ) = lo g 2 ​ t + t trên khoảng ( 0 ; + ∞ ) . có f ′ ( t ) = tl n 2 1 ​ + 1 > 0 , ∀ t > 0 suy ra f ( t ) đồng biến trên khoảng ( 0 ; + ∞ ) . Khi đó : (1) ⇔ f ( 2 x 2 − 4 x + 6 ) = f ( 4 ∣ x + m ∣ + 4 ) ⇔ 2 x 2 − 4 x + 6 = 4 ∣ x + m ∣ + 4 ⇔ 2 ∣ x − m ∣ = x 2 − 2 x + 1 ⇔ [ 2 x − 2 m = x 2 − 2 x + 1 2 x − 2 m = − ( x 2 − 2 x + 1 ) ​ ( do x 2 − 2 x + 1 = ( x − 1 ) 2 ≥ 0 , ∀ x ∈ R ) ⇔ [ 2 m = − x 2 + 4 x − 1 2 m = x 2 + 1 ​ (2) Ÿ Vẽ đồ thị hai hàm số g ( x ) = − x 2 + 4 x − 1 và h ( x ) = x 2 + 1 trên cùng hệ trục tọa độ Oxy : ( Chú ý : Hai đồ thị hàm số y = g ( x ) và y = h ( x ) tiếp xúc với nhau tại điểm A ( 1 ; 2 ) ) Để phương trình (*)có đúng ba nghiệm phân biệt thì (2)phải có đúng ba nghiệm phân biệt ⇔ Đường thẳng y = 2 m và hai đồ thị trên có đúng ba điểm chung phân biệt. Vậy tổng tất cả các giá trị của mbằng 3.

Điều kiện: .

Phương trình:  (*)

 

Ÿ Xét hàm  trên khoảng .

 suy ra  đồng biến trên khoảng .

Khi đó :

(1)

( do  )

(2)

Ÿ Vẽ đồ thị hai hàm số  và  trên cùng hệ trục tọa độ Oxy :

(Chú ý: Hai đồ thị hàm số tiếp xúc với nhau tại điểm )

Để phương trình (*) có đúng ba nghiệm phân biệt thì (2) phải có đúng ba nghiệm phân biệt

Đường thẳng  và hai đồ thị trên có đúng ba điểm chung phân biệt.

Vậy tổng tất cả các giá trị của m bằng 3.

1

Câu hỏi tương tự

Cho h à m s ố . Đạ o h à m f ′ ( 1 ) b ằ ng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG