Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tổng là:

 Tổng P equals C subscript 2018 superscript 0 minus C subscript 2018 superscript 1.2 to the power of 2017 plus C subscript 2018 superscript 2.2 to the power of 2016 minus... plus C subscript 2018 superscript 2018 là:

  1. P = 1

  2. P = 0

  3. P = 22017

  4. P = 22018

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. P = 1

ĐÁP ÁN A. P = 1

1

Câu hỏi tương tự

Tìm hệ số của x 4 trong khai triển nhị thức ( 2 x + 3 ) 10

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG