Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tổng khoảng cách từ một điểm thuộc đồ thị hàm số y = x − 3 x + 3 ​ ( C ) đến 2 đường tiệm cận của lớn hơn hoặc bằng

Tổng khoảng cách từ một điểm thuộc đồ thị hàm số  đến 2 đường tiệm cận của lớn hơn hoặc bằng

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Tổng khoảng cách từ A đến hai đường tiệm cận S = d ( A , d 1 ​ ) + d ( A , d 2 ​ ) = ∣ x 0 ​ − 3 ∣ + ∣ ∣ ​ x 0 ​ − 3 x 0 ​ + 3 ​ − 1 ∣ ∣ ​ = ∣ x 0 ​ − 3 ∣ + ∣ ∣ ​ x 0 ​ − 3 6 ​ ∣ ∣ ​ ≥ 2 ∣ x 0 ​ − 3 ∣ . ∣ ∣ ​ x 0 ​ − 3 6 ​ ∣ ∣ ​ ​ = 2 6 ​

Tổng khoảng cách từ A đến hai đường tiệm cận

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) có x → 3 − lim ​ f ( x ) = 2 và x → 3 + lim ​ f ( x ) = − ∞ . Mệnh đề nào sau đây đúng ?

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG