Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tổng giá trị tất cả các nghiệm của phương trình lo g 3 ​ ( x ) ⋅ lo g 9 ​ ( x ) ⋅ lo g 27 ​ ( x ) ⋅ lo g 81 ​ ( x ) = 3 2 ​ bằng

Tổng giá trị tất cả các nghiệm của phương trình  bằng

  1. 9

  2. 0

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A ĐK: x > 0 Ta có: lo g 3 ​ ( x ) ⋅ lo g 9 ​ ( x ) ⋅ lo g 27 ​ ( x ) ⋅ lo g 81 ​ ( x ) = 3 2 ​ ⇔ 2 ⋅ 3 ⋅ 4 1 ​ ( lo g 3 ​ ( x ) ) 4 = 3 2 ​ ⇔ ( lo g 3 ​ ( x ) ) 4 = 16 ⇔ [ lo g 3 ​ ( x ) = 2 lo g 3 ​ ( x ) = − 2 ​ ⇔ [ x = 9 x = 9 1 ​ ​ (thỏa mãn điều kiện) Vậy tổng các nghiệm bằng 9 82 ​

Chọn A

ĐK: 

Ta có:

(thỏa mãn điều kiện)

Vậy tổng các nghiệm bằng 

1

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC thỏa mãn hệ thức sin 2 2 B ​ = 2 sin A sin A − sin C ​ . Chứng minh tam giác ABC vuông.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG