Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tổng giá trị tất cả các nghiệm của phương trình lo g 3 ​ x . lo g 9 ​ x . lo g 27 ​ x . lo g 81 ​ x = 3 2 ​ bằng

Tổng giá trị tất cả các nghiệm của phương trình  bằng 


 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A Điều kiện x > 0 Phương trình tương đương : Vậy tổng giá trị tất cả các nghiệm của phương trình là: 9 + 9 1 ​ = 9 82 ​

Đáp án A

Điều kiện 

Phương trình tương đương : 

Vậy tổng giá trị tất cả các nghiệm của phương trình là: 
 

 

1

Câu hỏi tương tự

Trong mặt phẳngtọa độ Oxy, gọi (H) là hình phẳng giới hạn bởi các đường y = 4 x 2 ​ , y = − 4 x 2 ​ , x = − 4 , x = 4 và (H2) là hình gồm tất cả các điểm x 2 + y 2 ≤ 16 , x 2 + ( y − 2 ) 2 ≥ 4 , x 2 +...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG