Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tổng giá trị tất cả các nghiệm của phương trình lo g 3 ​ x . lo g 9 ​ x . lo g 27 ​ x . lo g 81 ​ x = 3 2 ​ bằng

Tổng giá trị tất cả các nghiệm của phương trình  bằng 


 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A Điều kiện x > 0 Phương trình tương đương : Vậy tổng giá trị tất cả các nghiệm của phương trình là: 9 + 9 1 ​ = 9 82 ​

Đáp án A

Điều kiện 

Phương trình tương đương : 

Vậy tổng giá trị tất cả các nghiệm của phương trình là: 
 

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f ( x ) = x 4 − 2 m x 2 + 4 − 2 m 2 .Có tất cả bao nhiêu số nguyên m ∈ ( − 10 ; 10 ) để hàm số y = ∣ π f ( x ) ∣ có đúng 3 cực trị.

8

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG