Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = − x 3 + 3 x + 1 trên đoạn [ 0 ; 2 ] bằng

Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn bằng

  1. 4

  2. 2

  3. 3

  4. 1

R. Robo.Ctvx33

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Ta có y ( 0 ) = 1 ; y ( 1 ) = 3 ; y ( 2 ) = − 1 Khi đó Vậy

Chọn B

Ta có straight y to the power of straight prime equals negative 3 straight x squared plus 3 equals 0 not stretchy left right double arrow open square brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell straight x equals 1 element of left square bracket 0 semicolon 2 right square bracket end cell row cell straight x equals negative 1 not an element of left square bracket 0 semicolon 2 right square bracket end cell end table close

Khi đó max for left square bracket 0 semicolon 2 right square bracket of   straight y equals 3 semicolon min for left square bracket 0 semicolon 2 right square bracket of   straight y equals negative 1

Vậy max for left square bracket 0 semicolon 2 right square bracket of   straight y plus min for left square bracket 0 semicolon 2 right square bracket of   straight y equals 2

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = − x 3 − 3 x 2 + 2 m x + 4 ( 1 ) 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho với m = 0 . 2. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị của hàm số (1) nghịch bi...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG