Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tổng các nghiệm của phương trình lo g 3 ​ ( 2 x + 1 ) − lo g 3 1 ​ ​ ( 3 − x ) = 0 là

Tổng các nghiệm của phương trình  là

 

H. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Đáp án A Điều kiện: − 2 1 ​ < x < 3 Phương trình Giải phương trình chọn A.

Lời giải 

Đáp án A

Điều kiện:  < x < 3

Phương trình 

Giải phương trình chọn A.

1

Câu hỏi tương tự

Cho lo g 9 ​ x = lo g 12 ​ y = lo g 16 ​ ( x + y ) .Giá trị của tỉ số y x ​ là

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG