Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tổng các nghiệm của phương trình lo g 2 2 ​ ( 3 x ) + lo g 3 ​ ( 9 x ) − 7 = 0 bằng

Tổng các nghiệm của phương trình  bằng

  1. 84

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện x > 0 Ta có lo g 2 2 ​ ( 3 x ) + lo g 3 ​ ( 9 x ) − 7 = 0 ⇔ ( 1 + lo g 3 ​ x ) 2 + 2 + lo g 3 ​ x − 7 = 0 ⇔ lo g 3 2 ​ x + 3 lo g 3 ​ x − 4 = 0 ⇔ [ lo g 3 ​ x = 1 lo g 3 ​ x = − 4 ​ ⇔ [ x = 3 x = 81 1 ​ ​ Vậy tổng các nghiệm bằng 81 244 ​

Điều kiện 

Ta có

Vậy tổng các nghiệm bằng 

1

Câu hỏi tương tự

giảiphương trình 2 x + 1 ⋅ 4 x − 1 ⋅ 8 1 − x 1 ​ = 1 6 x

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG