Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tổng các nghiệm của phương trình lo g 3 ​ ( 7 − 3 x ) = 2 − x là

Tổng các nghiệm của phương trình  là

  1. 7

  2. 2

  3. 3

  4. 1

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi x 1 ​ , x 2 ​ là hai nghiệm của phương trình đầu và t 1 ​ , t 2 ​ tương ứng là hai nghiệm của phương trình (*), theo vi- et ta có: t 1 ​ . t 2 ​ = 9 ⇔ 3 x 1 ​ . 3 x 2 ​ = 9 ⇔ 3 x 1 ​ + x 2 ​ = 3 2 ⇔ x 1 ​ + x 2 ​ = 2

Gọi   là hai nghiệm của phương trình đầu và  tương ứng là hai nghiệm của phương trình (*), theo vi- et ta có: 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm số nguyên dương nthỏa mãn: A. B. C. D.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG