Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tổng các nghiệm của phương trình là

Tổng các nghiệm của phương trình begin mathsize 12px style log subscript 2 open parentheses 2 x close parentheses. log subscript 4 open parentheses 4 x close parentheses equals 1 end style là

  1. 9.

  2. begin mathsize 12px style 7 over 8. end style

  3. begin mathsize 12px style 9 over 8. end style

  4. 10.

H. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Đáp án C Phương trình tương đương với :

Lời giải 
Đáp án C
Phương trình tương đương với :
begin mathsize 12px style open parentheses 1 plus log subscript 2 x close parentheses open parentheses 1 plus log subscript 4 x close parentheses equals 1 space left right double arrow open parentheses 1 plus log subscript 2 x close parentheses open parentheses 1 plus 1 half log subscript 2 x close parentheses equals 1 end style

begin mathsize 12px style left right double arrow 1 half open parentheses log subscript 2 x close parentheses squared plus 3 over 2 log subscript 2 x equals 0 left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell log subscript 2 x equals 0 end cell row cell log subscript 2 x equals negative 3 end cell end table left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x equals 1 end cell row cell x equals 1 over 8 end cell end table. close close end style

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình a . lo g 2 ​ ( 2 x + 4 ) − x = lo g 2 ​ ( 2 x + 12 ) − 3 b . lo g 5 ​ ( 5 x − 1 ) . lo g 25 ​ ( 5 x + 1 − 5 ) = 1 c / lo g 4 ​ ( lo g 2 ​ x ) + lo g 2 ​ ( lo g 4 ​ x ) = 2 d / lo ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG