Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tổng của tất cả các số tự nhiên có năm chữ số khác nhau được thành lập từ các chữ số là

Tổng của tất cả các số tự nhiên có năm chữ số khác nhau được thành lập từ các chữ số  là

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có tất cả số tự nhiên thỏa mãn. Trong đó mỗi chữ số xuất hiện ở mỗi hàng là lần. Do đó tổng cần tính là .

Ta có tất cả  số tự nhiên thỏa mãn.

Trong đó mỗi chữ số xuất hiện ở mỗi hàng là  lần.

Do đó tổng cần tính là .

4

Câu hỏi tương tự

Một hộp đựng 10 thẻ được đánh số từ 1 đến 10. Chọn ngẫu nhiên ba thẻ. Khi đó xác suất để tổng các số trên ba thẻ được chọn không vượt quá 9 là:

11

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG