Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tổng của n số hạng đầu tiên của một dãy số là Khi đó

Tổng của n số hạng đầu tiên của một dãy số open parentheses a subscript n close parentheses comma n greater or equal than 1 là S subscript n equals 2 n squared plus 3 n Khi đó

  1.  (an) là cấp số cộng với công sai bằng 1.

  2. (an) là cấp số cộng với công sai bằng 4.

  3.  (an) là cấp số nhân với công bội bằng 1.

  4. (an) là cấp số nhân với công bội bằng 4.

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B. (a n )là cấp số cộng với công sai bằng 4.

ĐÁP ÁN B. (an) là cấp số cộng với công sai bằng 4. 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm hệ số của số hạng chứa x 2 trong khai triển nhị thức Niutơn của ( x ​ + 2 4 x ​ 1 ​ ) . Biết rằng n là số nguyên dương thỏa mãn: ( C n k ​ là tổ hợp chậpkcủa n phần tử )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG