Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tổng C 2016 1 ​ + C 2016 2 ​ + C 2016 3 ​ + ... + C 2016 2016 ​ bằng

Tổng  +  +  + ... +  bằng

 

  1. + 1

  2. - 1

P. Toàn

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

CHọn D Ta có : ( 1 + x ) 2016 = C 2016 0 ​ + C 2016 1 ​ x+ C 2016 2 ​ . x 2 + ... + C 2016 2016 ​ . x 2016 Chọn x= 1 ta có: 2 2016 = C 2016 0 ​ + C 2016 1 ​ + C 2016 2 ​ + ... + C 2016 2016 ​ hay C 2016 1 ​ + C 2016 2 ​ + ... + C 2016 2016 ​ = 2 2016 - 1

CHọn D

Ta có :  =  + x+ .  + ... + .

Chọn x= 1  ta có:  =  +  +  + ... + hay  + ... + =  - 1

1

Câu hỏi tương tự

Giả sử n là số nguyên dương và : ( 1 + x ) n = a 0 ​ + a 1 ​ x + a 2 ​ x ² + ... + a k ​ x k + ... + a n ​ x n . Biết rằng tồn tại số k nguyên ( 1 ≤ k < n − 1 ) sao cho : 2 a k − 1 ​ ​ = 9...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG